Salgsbetingelser

Generelt
I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle vore, tilbud, salg, leveringer og ydelser også i de tilfælde, hvor køberen foreskriver andre betingelser, normer eller specifikationer. Afvigelser er kun bindende, såfremt sælger skriftlig har erklæret sig indforstået med nævnte specielle vilkår.

Betaling
Betaling er netto kontant ved leveringen, hvis ikke andet er skriftlig aftalt.

Tilbud
Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, hvis ikke andet er opgivet. Kun den vare eller ydelse, der bekræftes på ordren, er bindende for sælger. Der ses bort fra krav og specifikationer, såfremt det ikke tydeligt fremgår af tilbuddet, at sælger er indforstået hermed. Sælger hæfter ikke for tryk- og pris fejl.

Ordre
Modtaget ordre er først bindende for sælger, når ordrebekræftelse er afgivet fra sælger.

Kundeordrer dækkende vort lagersortiment accepteres kun annulleret efter forudgående skriftlig aftale. Såfremt en annullering anerkendes, beregnes et gebyr på 15% af ordresummen. (min. kr. 100) til dækning af vore omkostninger. Fremskaffet vare tages ikke retur, kunde specificerede vare tages heller ikke retur.

Priser
Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre salgspris i katalog materiale. Der tages forbehold for tryk- og prisfejl. Alle opgivne priser er uden nogen form for afgifter og skal tillægges de til enhver tid værende afgifter eller gebyrer med de satser, der er gældende.

Ejendomsforhold
Det leverede forbliver sælgerens ejendom, indtil købesummen er fuldt og endeligt betalt.

Levering
Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører.

Forsendelse
Alle forsendelser er ab fabrik. Fragt, forsikring, forsendelsesomkostninger og lignende betales af køber.

Beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen kan sælger ikke gøres ansvarlig for.

Risiko
Risikoen for varen overgår til køberen, når varen er overgivet til transport med fremmed fragtfører eller postvæsenet, og køber må selv drage omsorg for tegning af eventuelle forsikringer.

Leveringstider
1 Leveringstiden skal kun opfattes som tilnærmelsesvis i tilbud og på ordrer.

2 Det aftalte leveringstidspunkt kan udskydes i det omfang, der er sygdom i sælgers produktion.

3 Leveringstidspunktet kan også udskydes i det omfang, forsinkelsen skyldes udskydelse af levering fra sælgers underleverandører, strejke, lock-out, regeringsforanstaltninger, driftsstandsning eller forhindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, valutarestriktioner, naturforhold, transporthindringer, krig, oprør, uroligheder og blokade eller nogen force majeure, som ikke er nævnt her, hvad enten de nævnte hindringer foreligger hos sælger eller sælgers underleverandører. Køber har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse, som i stk. 2 og 3 nævnt, hvis denne har varet mere end 6 måneder. Sælger er i intet tilfælde pligtig til at betale erstatning af nogen art i anledning af forsinket levering.

Videresalg og re-eksport
Der tages forbehold mod videresalg og re-eksport, og der må ikke sælges til USA, ej heller gennem tredjemand.

Garanti
Garantien dækker kun ved normal brug og normal belastning. Såfremt køber vil påberåbe sig mangler eller fejl ved de leverede varer, skal han straks give meddelelse herom. Såfremt der er tale om dele til montering, uanset monteringspunktet, har køber pligt til at sikre sig at varen ikke er mangelfuld. Har køber ikke i alle tilfælde inden 12 måneder efter leveringen skriftligt reklameret over mangler, kan han i intet tilfælde senere gøre mangler gældende. Mangler giver ikke køber ret til at hæve handlen. Fejl og mangler udbedres ved indlevering på sælgers værksted, hvor reparationen udføres inden for rimelig tid i normal arbejdstid. Forsendelse til sælger sker for købers regning og risiko, mens forsendelse til købers adresse foregår for sælgers regning, men købers risiko. Sælger kan efter eget valg udbedre manglen, udlevere en erstatningsvarer eller kreditere varen til den fakturerede pris. Arbejdsløn ved demontering og montering erstattes ikke. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til sælger, uden sælgers skriftlige godkendelse. Køber kan herudover ikke gøre øvrige beføjelser gældende i anledning af, en opstået mangel. Ved skaffevare kan sælger kun yde garanti i det omfang, han er dækket af leverandør. Ved reklamation skal faktura nr. opgives.

Garantien dækker ikke
Garantien dækker ikke hvis der er foretaget indgreb, reparation eller forsøg herpå af andre end sælgers teknikere. Brud af plomber på plomberet materiel betragtes som indgreb og reklamationsretten kan herefter ikke gøres gældende overfor sælger. Garantien dækker ikke sliddele eller lyskilder. Garantien dækker ikke for mangler, der skyldes unormalt slid, overlast,(også selvom et stort forbrug eller belastning er en normal situation for køber) forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig installation eller forkert tilslutning.

Lovlig anvendelse
Det påhviler køber selv at drage omsorg for at det købte anvendes på lovlig vis. Det påhviler også køber at sikre sig at det købte kan anvendes til det for mål det er købt til.

Produkt ansvar
1 Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, hvis det kan bevises, at skaden skyldes grov fejl eller forsømmelse, begået af sælgers ansatte. Sælgers ansvar for personskade er i alle forhold begrænset til 1.000.000,- kr. og kun i det omfang, at sælgers forsikring erkender erstatningspligten.

2 Sælger er ikke ansvarlig for tingskader eller skade på fast ejendom, luftfartøj, sø fartøj, køretøj eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. Sælger er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvor disse indgår.

3 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab.

I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset af de 3 foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælgerens ansvar for tingskade kan dog aldrig overstige kr. 500.000,- og kun i det omfang, sælgers forsikring anerkender erstatningspligten.

Erstatning
Såfremt sælger skal betale erstatning til køber, vil denne erstatning aldrig kunne overstige et beløb svarende til værdien af det leverede.

Videreoverdragelse
Videreoverdragelse af produkter købt hos sælger må ikke ske i strid med eksportrestriktioner iflg. dansk lovgivning. I tilfælde af eksport af disse produkter kan det være påkrævet at erhverve en tilladelse fra industriministeriet. Salg til anden side skal ske med en meddelelse af samme indhold som det overfor anførte.

Tvist
Tvist mellem sælger og køber afgøres ved dansk ret efter sælgers valg.

Ekspeditionsgebyr
Ordrer under kr. 500,- ekskl. moms pålægges ekspeditionsomkostninger på kr. 75,- ekskl. moms.

Har du brug for et specielt produkt?
Multi Afspærring er i dag en førende virksomhed inden for lysreguleringer, løbelys, lys-pile, tavlevogne og andre blink til vejarbejde