Lejebetingelser

1/ Lejemålets indgåelse og ophør

Lejerafgift beregnes fra den dag, lejet materiel forlader udlejers lager til og med den dag, det er returneret sammesteds. Begge dage medregnes.

2/ Aflevering og ansvar

Det lejede materiel anses for leveret til lejer i god stand, medmindre der foreligger meddelelser om det modsatte inden 24 timer efter levering.

I lejeperioden har lejeren det fulde ansvar for det lejede materiel – også for hændelig skade. Lejer har pligt til selv at sikre sig, at det lejede opfylder gældende regler og love, og at materiellet anvendes som foreskrevet og på lovlig vis.

Ved det lejede materiels tilbagelevering foretages eftersyn – og eventuelle reparationer eller rengøring – af udlejer. Omkostningerne herved betales af lejer, ud over den aftalte lejeafgift. Reparationsdage beregnes som udlejningsdage. Enhver transport betales af lejer.

3/ Fremleje m.v.

Lejer må ikke fremleje eller udlåne det lejede materiel eller dele deraf. Det lejede materiel må ikke fjernes fra det arbejdsområde, det er lejet til uden udlejers skriftlige samtykke.

4/ Montering, opstilling og nedtagning

Den tid der anvendes til opstilling, nedtagning, montering etc. betales særskilt efter gældende timelønssatser.

 

5/ Fejl, driftsstop m.v.

Udlejer drager omsorg for, at det lejede materiel ved lejeperiodens start er i god og driftsklar stand. Ved driftsstop eller utilfredsstillende drift skal udlejer straks have meddelelse herom. udlejer forsøger herefter at udbedre fejlen eller udskifte det lejede materiel med andet funktionsdygtig materiel, med samme stand og funktion. Såfremt dette ikke er muligt, anses lejemålet for bragt til ophør samme dag.

 

6/ Akkumulatorer

Ved leje af akkumulatorer har lejeren pligt til nøje at følge den i forbindelse med lejemålet udleverede brugsanvisning. Sker dette ikke, er lejeren erstatningspligtig for den skade, der herved forvoldes på det lejede.

Har du brug for et specielt produkt?
Multi Afspærring er i dag en førende virksomhed inden for lysreguleringer, løbelys, lys-pile, tavlevogne og andre blink til vejarbejde